ഫിത്വർ സകാത്ത് ; അറിയപ്പെടേണ്ട ചില മസ്അലകൾ : KK ZAKARIYYA SWALAAHI

ഫിത്വർ സകാത്ത് ; അറിയപ്പെടേണ്ട ചില മസ്അലകൾ …
FITWR ZAKATH  ; ARIYAPPEDENDA CHILA MAS’ALAKAL…………
KK ZAKARIYYA SWALAAHI |  ( 1438 RAMADAAN)  2 MB